REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “In stilul Oreo”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1Organizatorul Campaniei (denumita in continuare “Campania” este Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50.

1.2Campania se desfasoara prin intermediul Agentiei DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L. (denumita in continuare „Imputernicit”), cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616, prin intermediul CONSULTIX GMBH, societate inregistrata in Germania, cu sediul in Wachtstrase 17-24, Bremen, Germania (denumita in continuare „Imputernicit”).

1.3Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul ⦁ www.⦁ instiluloreo⦁ .ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul ⦁ www.instiluloreo.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, online pe website-ul ⦁ www.instiluloreo.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Campania se desfasoara in perioada 02 martie 2020, ora 00:00:01 si 31 mai 2020, ora 23:59:59, pe parcursul a 13 saptamanii impartite astfel:

- Saptamana 1: 02.03.2020, ora 00:00:01 – 08.03.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 2: 09.03.2020, ora 00:00:01 – 15.03.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 3: 16.03.2020, ora 00:00:01 – 22.03.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 4: 23.03.2020, ora 00:00:01 – 29.03.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 5: 30.03.2020, ora 00:00:01 – 05.04.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 6: 06.04.2020, ora 00:00:01 – 12.04.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 7: 13.04.2020, ora 00:00:01 – 19.04.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 8: 20.04.2020, ora 00:00:01 – 26.04.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 9: 27.04.2020, ora 00:00:01 – 03.05.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 10: 04.05.2020, ora 00:00:01 – 10.05.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 11: 11.05.2020, ora 00:00:01 – 17.05.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 12: 18.05.2020, ora 00:00:01 – 24.05.2020, ora 23:59:59;

- Saptamana 13: 25.05.2020, ora 00:00:01 – 31.05.2020, ora 23:59:59.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

La campanie participa urmatoarele produsele Oreo comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”:

Oreo Original 66g/ Oreo cu cremă cu aromă de vanilie 66g

Oreo Original 176g/ Oreo cu cremă cu aromă de vanilie 176g

Oreo Original 154g/ Oreo cu cremă cu aromă de vanilie 154g

Oreo Strawberry Cheesecake 154g / Oreo cu Cremă cu aromă de căpșune și aromă de prăjitură cu cremă de brânză 154g

Oreo Mint 154g/ Oreo cu cremă cu aromă de mentă 154g

Oreo Double Cream 185g/ Oreo cu umplutură dublă 185g

Oreo Original 264g/ Oreo cu cremă cu aromă de vanilie 264g

Oreo Crispy & Thin 48g/ Oreo Crocant & Subțire 48g

Oreo Crispy & Thin Vanilla 96g/ Oreo Crocant & Subțire cu cremă cu aromă de vanilie 96g

Oreo Crispy & Thin Chocolate 96g/ Oreo Crocant & Subțire cu cremă de cacao 96g

Oreo Brownie 154g/ Oreo cu Cremă de cacao 154g

Oreo Brownie 176g/ Oreo cu Cremă de cacao 176g

Oreo Birthday Party 154g/ Oreo Aniversar cu cremă cu aromă de caramel și fulgi colorați 154g

Oreo Golden 154g

Oreo Crunchies Original 110g/ Oreo Crocanți cu cremă cu aromă de vanilie 110g

Oreo Crunchies Dipped 110g/ Oreo Crocanți Glazurați 110g

Oreo Powder 300g/ Oreo Pudră 300g

Oreo Crumbs 300g/ Oreo Bucățele 300g

Bonul fiscal ce atesta achizitia produselor participante in perioada de desfasurare a Campaniei trebuie pastrat intreg si nedeteriorat.

Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE INSCRIERE

In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;

Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Conditii privind inscrierea in Campanie

Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

Participantul trebuie sa achizitioneze Produse Participante de minimum 5 lei pe acelasi bon fiscal, in perioada Campaniei si sa poata face dovada de achizitie;

Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau a mai multor numere de bon fiscal ce atesta achizitia Produselor Participante, prin accesarea website-ului www.instiluloreo.ro, cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;

Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila disponibila pe teritoriul Romaniei: Orange, Telekom, Vodafone si Digi.

Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 3 numere de bon fiscal per saptamana. Orice alta inscriere efectuata dupa primele 3 intr-o saptamana de Campanie, va fi luata in considerare daca va fi efectuata intr-o alta saptamana, in perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele inscrieri valide pe care Participantul nu le poate efectua din acest motiv.

Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon.

Acelasi Numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data de pe acelasi numar de telefon si numai prin modalitatea prevazuta in Sectiunea 6.2.1.

Modalitatile de inscriere in Campanie

6.2.1.Inscrierea in Campanie cu numarul bonului fiscal:

(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

Participantul trebuie sa achizitioneze produse participante Oreo de minimum 5 lei, pe acelasi bon fiscal, si sa pastreze bonul fiscal;

Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 5 de mai sus;

Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei exclusiv prin accesarea website-ului www.instiluloreo.ro, accesarea sectiunii “INSCRIE BONUL” si completarea urmatoarelor informatii:

- Numarul de telefon;

- Adresa de email;

- Numele magazinului din care a cumparat produsul Oreo;

- Numarul bonului fiscal;

- Data bonului fiscal;

- Bifa “Am citit si sunt de acord cu Regulamentul campaniei promotionale”;

- Bifa “Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile”;

- Bifa “Declar ca am varsta peste 18 ani”.

Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal in original si nedeteriorat. Bonul fiscal trebuie sa ateste achizitia produselor participante in valoare de minimum 5 lei pe acelasi bon fiscal, in perioada de desfasurare a Campaniei.

Pentru fiecare inscriere efectuata, Participantului i se va afisa unul dintre mesajele de raspuns:

Mesajele campaniei:

(a) Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 02 martie 2020 ora 00:00, indiferent de cate inscrieri efectueaza, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Promoția Oreo nu a început încă. Cumpără pachete de biscuiti Oreo în valoare de 5 lei in perioada promoției, respectiv 02.03.2020 – 31.05.2020, și înscrie numărul bonului fiscal pe www.instiluloreo.ro.

(b) Daca un numar de bon fiscal corect dpdv al numarului si tipului caracterelor este expediat in perioada 02 martie  - 31 mai 2020, Participantul va primi urmatorul mesaj:

„Înscrierea ta este validă! Mărește-ți șansele de a câștiga premii cu mai multe bonuri înscrise și păstrează bonul fiscal.”

(c) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:

„Promoția Oreo s-a încheiat pe data de 31.05.2020. Îți mulțumim pentru participare și te așteptăm la următoarele promoții.”

(d) Daca un participant incearca sa introduca cel al 4-lea numar de bon fiscal intr-o saptamana de campanie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

“Ai introdus deja numărul maxim de bonuri fiscale admise pentru această săptămână (3 bonuri). Te așteptăm și săptămâna viitoare pe www.instiluloreo.ro, pentru a participa la promoție.”

(e) Daca un participant incearca sa introduca cel al 4-lea numar de bon fiscal in ultima saptamana de campanie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

“Ai introdus deja numărul maxim de bonuri fiscale admise pentru această săptămână (3 bonuri). Îți mulțumim pentru participare.”

(f)Daca acelasi numar de bon fiscal este trimis de mai multe ori:

„Acest numar de bon fiscal a mai fost folosit in cadrul Campaniei. Te rugam sa participi cu un alt bon!”

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele categorii de premii:

7.1.1.Premii acordate prin trageri la sorti saptamanale:

Valoarea totala a premiilor este de 60616.4 LEI, fara TVA.

Specificatiile premiilor:

Geaca Denim

Produs: Jachetă / Material: 100 % bumbac

Gen: unisex

Mărimi disponibile:

95 bucati : XS-S

100 bucati: M-L

55 bucati: XL-XXL

Borseta

Produs: Borsetă

Material: 100% poliester

Sosete

Produs: Șoșete / Material: 80% bumbac, 17% poliester, 3% elastan

Modele disponibile: 2 modele

Mărimi disponibile:

Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

⦁ In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga maximum 3 premii pe toata durata campaniei acordate prin tragere la sorti saptamanala, respectiv cate unul din fiecare categorie.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Premiile campaniei se vor acorda prin trageri la sorti saptamanale. Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie. Extragerile se vor desfasura in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1.

Tragerile la sorti saptamanale se vor desfasura astfel:

Pe 12.03.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 1 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 02.03 – 08.03.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

Pe 19.03.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 2 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 09.03 – 15.03.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

Pe 26.03.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 3 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 16.03 – 22.03.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

Pe 02.04.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 4 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 23.03 – 29.03.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

Pe 09.04.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 5 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 30.03 – 05.04.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

Pe 16.04.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 6 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 06.04 – 12.04.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

Pe 23.04.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 7 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 13.04 – 19.04.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

-cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

Pe 30.04.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 8 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 20.04 – 26.04.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte

Pe 07.05.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 9 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 27.04 – 03.05.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

Pe 14.05.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 10 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 04.05 – 10.05.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

Pe 21.05.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 11 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 11.05 – 17.05.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

Pe 28.05.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 12 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 18.05 – 24.05.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

Pe 04.06.2020 se vor extrage castigatorii pentru inscrierile valide desfasurate in saptamana 13 a campaniei, respectiv din perioada de inscrieri 25.05 – 31.05.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

- 20 de castigatori pentru premiile constand in „Geaca denim”;

- 50 de castigatori pentru premiile constand in „Borseta”;

- 100 de castigatori pentru premiile constand in „Sosete”;

- cate 2 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia 2 va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

9.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

14. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare. Castigatorii premiilor constand in Jacheta si Sosete vor fi rugati sa aleaga masura dorita, in momentul contactarii telefonice, din cele disponibile la momentul convorbirii.

15. Castigatorii premiilor constand in Jacheta trebuie sa trimita urmatoarele documente: copie/poza bon fiscal in termen de 3 zile lucratoare.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat. Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.

2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 5 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copie/poza bon fiscal in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

3. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

9.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 10 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

9.5 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui participant sa faca dovada participarii prin prezentarea bonurilor fiscale ale caror numere au fost inscrise in Campaniei. Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui participant sa faca dovada participarii prin prezentarea bonurilor fiscale ale caror numere au fost inscrise in Campaniei.

9.6 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

9.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

9.8 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.instiluloreo.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 30 de zile de la data validarii acestora.

9.9 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 90 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe www.instiluloreo.ro.

9.10 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

9.11 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Pierderea bonului fiscal;

Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

Lipsa produselor participante din magazine;

Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;

Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;

Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;

Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;

Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;

Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);

Organizatorul este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator si de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator

11.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021 233 04 05, prin email la adresa consumator@mdlz.com sau prin posta la adresa B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2, pana la data de 31.08.2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “In stilul Oreo”

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"), prin intermediul DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”), prin intermediul CONSULTIX GMBH, societate inregistrata in Germania, cu sediul in Wachtstrase 17-24, Bremen, Germania (denumita in continuare „Imputernicit”) dar si prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Mondelez Romania S.A., adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus, cladirea C, etaj 6, email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

1. Nume, Prenume, Numar de telefon, Adresa email.

Pentru castigatori:

1. Nume, Prenume, Numar de telefon, Adresa email, Adresa de livrare.

3. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea urmatoarelor scopuri:

i) Organizarea si desfasurarea campaniei

ii) Desemnarea si validarea castigatorilor

iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

In cazul anuntarii telefonice a castigatorilor de catre MHM

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “In stilul Oreo”. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului - DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L, CONSULTIX GMBH, MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 6 luni de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii)dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.